Politika zasebnosti

Izjava o varstvu osebnih podatkov

V podjetju FINGYM d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo vaše osebne podatke, pridobljene prek spletnih obrazcev na spletnem mestu www.360finance.guru, skrbno varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
Z omenjenima dokumentoma se urejajo obdelava osebnih podatkov, postopki in ukrepi zavarovanja teh ter odgovornost in nadzor v procesih njihove obdelave.
Uporabnik (fizična oseba) spletnega mesta www.360finance.guru, ki na njem opravi vnos (osebnih) podatkov, osebno privoli v obdelavo njegovih osebnih podatkov, in sicer dovoljuje FINGYM d.o.o., da zbira, pridobiva, vpisuje, ureja, vpogleduje, shranjuje ali na drug način obdeluje njegove osebne podatke, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov.
Uporabnik spletnega mesta je seznanjen in se strinja, dovoljuje, da bo FINGYM d.o.o. njegove osebne podatke uporabil v njegovo korist za obveščanje o novostih in poslovnih koristih, za vzpostavitev kontakta z uporabnikom in za pripravo ponudbe in da lahko FINGYM d.o.o. njegove osebne podatke (vključno z elektronskim naslovom in/ali telefonsko številko) uporabi tudi za namene vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav, spremljanja navad, prilagajanja ponudb, profiliranja, segmentiranja, anketiranja, statistične obdelave podatkov ter izvajanja drugih vrst tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe in boljši uporabniški izkušnji, predvsem pa za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi oziroma za pošiljanje tovrstnih obvestil ter za druge podobne namene ter da ga do preklica oz. še 3 leta po prenehanju poslovnega razmerja obvešča o ponudbi, novostih in ugodnostih, posreduje revije, brošure in drugo reklamno gradivo o celotni ponudbi FINGYM d.o.o. in s FINGYM d.o.o. povezanih družb z uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS ipd. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi FINGYM d.o.o. s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov.
Uporabniki nadalje dovoljujete, da sme FINGYM d.o.o. pridobljene podatke posredovati družbam, s katerimi je kapitalsko, pogodbeno ali kako drugače povezana ali je v procesu povezovanja oziroma družbam, ki so članice iste poslovne skupine gospodarskih družb ter pooblaščenim osebam za zastopanje in posredovanje zavarovanj in naložb ali tretjim osebam, ki imajo za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov pravno podlago. Navedeni prejemniki lahko podatke obdelujejo v okviru pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov, s katerim v skladu z veljavnimi predpisi, osebno privolitvijo posameznika ali pogodbenim razmerjem razpolaga FINGYM d.o.o. in danega pooblastila FINGYM d.o.o. posameznemu prejemniku - med drugim tudi za namene neposrednega trženja oziroma obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v njihovi ponudbi ter za namene komuniciranja z vami. Posredovanje podatkov je prostovoljno. Uporabnik spletnega mesta je seznanjen, da lahko s posredovanjem odjave na elektronski naslov info@360finance.guru od FINGYM d.o.o. kadar koli zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, določene v tej izjavi.
Uporabnik spletnega mesta je seznanjen z dejstvom, da ima vsak posameznik v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, razen če je ta pravica omejena z veljavno zakonodajo.

Omejitev odgovornosti

Vsebina spletnega mesta je bila za uporabnike pripravljena preudarno, skrbno in v skladu s strokovnimi standardi družbe FINGYM d.o.o. Njen namen je tako informativen kot izobraževalen, zato FINGYM d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. FINGYM d.o.o. prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek hipertekstnih povezav, ki niso last FINGYM d.o.o.
FINGYM d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, doda ali odstrani vsebino teh spletnih strani, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Vsebine na spletnem mestu same po sebi ne pomenijo naložbenega priporočila in jih je treba obravnavati tudi v kontekstu individualnih potreb in naložbenih ciljev posameznika, zato uporabnike spletnega mesta vabimo, da se pred sprejetjem naložbene odločitve posvetujejo s strokovnjaki družbe FINGYM d.o.o. in si tako pridobijo dodatne informacije, potrebne za sprejem preudarne naložbene odločitve.
Vsebina teh strani ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah FINGYM d.o.o. ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. FINGYM d.o.o. ni odgovorna za motnje pri delovanju spletnih strani niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.
Vsebina te spletne strani je informativne in izobraževalne narave in je namenjena širšemu krogu oseb, zato ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino te spletne strani, ter je pripravljena in posredovana izključno z namenom obveščanja in seznanjanja s ponudbo storitev družbe FINGYM d.o.o. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Glede podatkov, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta oz. storitve, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. Pred odločitvijo za posamezne naložbe se posvetujte s finančnim strokovnjakom.
Vsebina te spletne strani je tržno sporočilo po drugem odstavku 212. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI) in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo za investicijske raziskave.
FINGYM d.o.o. se bo trudil za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani www.360finance.guru.
FINGYM d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran www.360finance.guru.

Povezave z drugimi spletnimi mesti

To spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki uporabniku omogočajo, da zapusti to spletno mesto in si ogleda gradivo v lasti druge osebe. FINGYM d.o.o. ni odgovorno za spreminjanje, posodabljanje ali preverjanje vsebine na tako povezanih drugih spletnih mestih. Dejstvo, da to spletno mesto nudi povezavo do nekega spletnega mesta, ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s tem spletnim mestom, njegovimi lastniki ali ponudniki. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije nosita določena tveganja, zato FINGYM d.o.o. poziva obiskovalce, da se z njimi dobro seznanijo, preden se zanesejo na tovrstne informacije ali jih uporabijo. 

Uporaba prava in sodna pristojnost

Obiskovalci spletnega mesta www.360finance.guru soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za razlago teh pravil velja pravo Republike Slovenije.
Za vse morebitne spore v zvezi z uporabo tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Ljubljani.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno mesto www.360finance.guru pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če boste nadaljevali z obiskom in uporabo vsebin na tem spletnem mestu, privoljujete v ta pravila.